Vendim 38: Për miratimin e rregullores mbi modalitetet e përzgjedhjes së kandidatëve në zgjedhjet e pushtetit vendor

01/10/2022